การสร้างรายงานแบบ Interactive ด้วยเครื่องมือ Excel Slicer

ใครที่กาลังมองหาวิธีการง่ายๆที่สามารถสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ออกแบบรายงานให้ตอบสนองผู้อ่านรายงานแบบ Interactive โดยไม่ต้องลาบากเขียน โค๊ด VBA หรือ เขียนผูกสูตรที่มี ฟังก์ชั่นยากๆ น่าจะลองนาไปฝึกทาดูครับ หากหัดใช้จนชานาญแล้ว เมื่อมีฐานข้อมูลใหม่ๆมา ท่านก็จะสามารถทารายงานสรุป หรือออกแบบรายงานให้ผู้ใช้งานได้นาไปใช้ได้ภายในไม่กี่นาที ย้าครับว่าไม่กี่นาที ซึ่งต่างจากหนังสือ 2 เล่มที่ผ่านมาซึ่งแม้แต่คนที่ใช้ MS Excel จนคล่องแล้วก็อาจใช้เวลาครึ่งค่อนวันเหมือนกัน นอกจากนี้ยังต้องทดสอบสูตรต่างๆจนแน่ใจแล้วว่าทางานไม่ผิดพลาด จึงจะนาไปใช้งานได้ อีกอย่าง ผู้เขียนเองอยากนาฟีเจอร์ Slicer ซึ่งคล้ายๆกับมี Combo box หรือ List box ไว้ให้ผู้อ่านรายงานได้คลิ๊กเลือกสรุปข้อมูลแบบ Interactive ซึ่งผมมองว่าน่าจะอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่อ่านรายงานที่เราจัดทาต่อไป

GBS_insertEmbeddedViewer(“S4bhDwAAQBAJ”, 500,400);