พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่าง และแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน

ให้ความรู้และความเข้าใขเกี่ยวกับศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์แต่ละช่วงเวลา ผ่านงานอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา 3 ประเภท คือ งานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรม และ งานจิตรกรรมฝาผนัง งานพุทธศิลป์เหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงศรัทธาในพุทธศาสนาของคนไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนโลกทัศน์ ค่านิยม และเทคนิควิทยาการของผู้คนในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นคุณค่าสำคัญอีกประการของงานศิลปะ keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, sarakadee

GBS_insertEmbeddedViewer(“DBUJEAAAQBAJ”, 500,400);