รวมข้อเขียน-บทวิพากษ์เศรษฐกิจในรอบครึ่งปี 2551

รวมข้อเขียน-บทวิพากษ์เศรษฐกิจในรอบครึ่งปี 2551

GBS_insertEmbeddedViewer(“bsfsAAAAMAAJ”, 500,400);