เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 32 ฉบับที่ 718 1 พฤษภาคม 2563

เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 32 ฉบับที่ 718 1 พฤษภาคม 2563

GBS_insertEmbeddedViewer(“egnfDwAAQBAJ”, 500,400);